Vaizdo stebėjimo politika

UAB „BIDFOOD LIETUVA“

VAIZDO STEBĖJIMO POLITIKA

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Duomenų valdytojas – UAB „Bidfood Lietuva“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 134048864, kurios buveinė yra Erdvės g. 47, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. Bendrovė yra paskyrusi už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį (privatumo pareigūną), kurį galite pasiekti nurodytais kontaktais: el. paštu bdar@bidfood.lt arba tel. +370 37 490790.

1.2 Bendrovės vaizdo stebėjimo politika (toliau – politika) nustato Bendrovės vykdomo vaizdo stebėjimo principus, tikslus, duomenų saugojimo terminus ir kitas reikšmingas nuostatas, taikomas Bendrovės vykdomam vaizdo stebėjimui.

1.3 Kartu šia politika Bendrovė informuoja duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą, Bendrovei vykdant šioje politikoje nurodytą vaizdo stebėjimą. Asmenys apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra papildomai informuojami ir informacinėmis lentelėmis.

1.4 Bendrovė vaizdo stebėjimą vykdo laikydamasi teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų minimizavimo ir proporcingumo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principų.

                                       

2. VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

2.1 Bendrovė vaizdo stebėjimą vykdo tikslu Vaizdo stebėjimą bendrovė vykdo tikslu:

2.1.1 užtikrinti savo turto, įskaitant produkcijos, apsaugą, teisės pažeidimų prevenciją, identifikuoti pažeidimus ir juos padariusius asmenis;

2.1.2 apsaugoti Bendrovę ir Bendrovės darbuotojus nuo ginčų dėl prekių kiekio ir kokybės, fiksuoti neginčijamus įrodymus apie į sandėlio patalpas (produktų sandėlius) atvežamų ir iš jų išvežamų prekių kiekį, kokybę ir jų judėjimą sandėlio patalpose (produktų sandėliuose) ir iš jų, taip pat prekių sandėliavimo sąlygas.

2.2 Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ((ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

2.3 Teisėti Bendrovės interesai – Bendrovės turto ir prekių saugumo užtikrinimas bei objektyvus poreikis fiksuoti įrodymus apie saugomų ir pakraunamų išvežti prekių kiekio ir kokybės pažeidimo atvejus, savalaikį tinkamos kokybės prekių pakrovimą Bendrovės prekių gavėjams bei būtinumas remtis jais prekių dingimo, sugadinimo, stokos ir kitais pažeidimų bei ginčų dėl to sprendimo atvejais.

2.4 Vaizdo stebėjimo tikslai, nurodyti 2.1 punkte, gali būti keičiami tik Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu, pakeičiant atitinkamai šią politiką bei duomenų tvarkymo veiklos įrašą.

 

3. VAIZDO STEBĖJIMO APIMTIS

3.1 Vaizdo stebėjimas yra vykdomas Bendrovės teritorijoje, pastato ir įėjimo (patekimo) į jį prieigose (įskaitant pirmo aukšto laiptinę ir koridorių), sandėlio patalpose (produktų sandėliuose) ir pakrovimo iškrovimo koridoriuje (įskaitant rampą), adresu Erdvės g. 47, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r.

3.2 Detalus vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo aprašymas yra nurodomas Bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įraše.

3.3 Filmavimas vaizdo kameromis yra nepertraukiamas.

3.4 Bendrovei vykdant vaizdo stebėjimą nuolat yra kontroliuojama, kad vaizdo kameros būtų nukreiptos tik į vietas, nurodytas 3.1 punkte ir tik tikslu, nurodytu 2.1 punkte. Dėl bet kokių priežasčių pasikeitus vaizdo stebėjimo laukui ar jo tikslams, vaizdo kameros nedelsiant sureguliuojamos taip, kad stebėjimo laukas atitiktų politikos 3.1 punkto reikalavimus, o ši politika atitinkamai peržiūrima, ir jei reikia, pakeičiama.

 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

4.1 Bendrovės paskirtas už vaizdo stebėjimo vykdymą atsakingas asmuo užtikrina, kad:

4.1.1 į vaizdo stebėjimo kameromis stebimą teritoriją (filmavimo lauką) nepatektų privačios ar viešos (miesto) teritorijos, patalpos, pastatai ir pan., kur asmenys pagrįstai tikisi visiško privatumo ir (arba) kur vykdyti vaizdo stebėjimo Bendrovei nėra jokio pagrindo;

4.1.2 vaizdo stebėjimo ir įrašymo įranga būtų techniškai tvarkinga, o jos sutrikimai būtų šalinami operatyviai;

4.1.3 vaizdo įrašai būtų tvarkomi (saugomi) saugiai ir prie jų būtų suteikta prieiga tik labai ribotam Bendrovės darbuotojų skaičiui, suteiktas prieigos teises ir jų naudojimą pagal paskirtį kontroliuojant;

4.1.4 duomenų subjektams būtų pateikiama tinkama ir būtina informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje.

4.2 Vaizdo įrašai yra automatiškai ištrinami (išsitrina seniausi vaizdo įrašai), kai vaizdo medžiagos dydis pasiekia nustatytos apimties atminties ribą. Apytikslė vaizdo stebėjimo įrašų, užfiksuotų Bendrovės teritorijoje esančių lauko kamerų, saugojimo trukmė – iki 30 dienų, sandėlio ir kitose patalpose esančių vidaus kamerų – iki 90 dienų.

4.3 Vaizdo įrašai nearchyvuojami ir jie gali būti tvarkomi ilgesnį terminą (saugomi papildomą laiką) tik tuo atveju, jeigu yra nustatoma, kad yra įvykdytas pažeidimas, užfiksuota kita reikšminga informacija, ir vaizdo įrašo duomenys yra ar gali būti reikalingi tyrimui atlikti, tam tikroms aplinkybėms įrodyti (patvirtinti). Tokiu atveju vaizdo įrašai yra tvarkomi (saugomi) tol, kol bus užbaigtas atitinkamas tyrimas, jei teisės aktai nenumato ilgesnės tokių duomenų saugojimo trukmės.

4.4 Saugomą vaizdo įrašą, įskaitant tą, kuris dar nėra ištrintas politikos 4.2 punkte numatyta tvarka, ištrinti galima tik Bendrovės generalinio direktoriaus leidimu.

 

5. PRIEIGOS TEISĖS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS

5.1 Asmenys, kuriems yra suteiktos prieigos teisės peržiūrėti vaizdo įrašus ir kitaip juos tvarkyti privalo laikytis šios politikos, saugoti jiems suteiktus prisijungimo prie vaizdo stebėjimo sistemos slaptažodžius ir neatskleisti jų kitiems asmenims. Jie taip pat negali atskleisti žinomos (turimos) vaizdo medžiagos turinio, jo perduoti ir pan., išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti Bendrovės turto saugumą, užkardyti ar atskleisti teisės pažeidimus ir(ar) apie juos pranešti teisėsaugos institucijoms.

5.2 Vykdant vaizdo stebėjimą surinkti duomenys kitiems asmenims nėra teikiami, išskyrus atvejus, kai gavęs aliarmo (saugumo pažeidimo) signalą saugos tarnybos centrinis stebėjimo pultas inicijuoja vaizdo stebėjimo sistemos signalo siuntimą į centrinį stebėjimo pultą arba atitinkami vaizdo įrašai yra perduodami teisėsaugos institucijoms.

 

6. DUOMENŲ SAUGUMAS

6.1 Bendrovė, sutinkamai su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir Bendrovėje nustatytais duomenų saugumo reikalavimais, užtikrina duomenų tvarkymo veiklos saugumą, įgyvendindama visas tinkamas ir reikiamas priemones tvarkomų asmens duomenų saugumui užtikrinti.

6.2 Bendrovė taip pat yra nustačiusi procedūras, kuriomis vadovaudamasi imasi priemonių dėl bet kokių duomenų saugumo pažeidimų bei, kai to iš Bendrovės yra teisiškai reikalaujama, praneša apie tai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir duomenų subjektams.

 

7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

7.1 Remdamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimais, Bendrovė nurodo, kad:

7.1.1 duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su jų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištrinti, arba prašyti apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; tačiau

7.1.2 teisė prašyti ištaisyti asmens duomenis, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį (vaizdo įrašas) yra objektyviai neįmanoma;

7.1.3 teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai numato papildomų sąlygų jų įgyvendinimui. Be to, šių teisių įgyvendinimas, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, atskirais atvejais taip pat gali būti neįmanomas;     

7.1.4 jeigu duomenų subjektams kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai ir(ar) neveikimas, dėl ko yra manoma, kad galimai nesilaikoma šios politikos arba teisės aktų reikalavimų, bet kuriuo patogiu būdu galima kreiptis į Bendrovę;

7.1.5 visais atvejais duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu mano, kad jo asmens duomenis Bendrovė tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

7.2 Asmens (duomenų subjekto), norinčio peržiūrėti vaizdo įrašą ir(ar) gauti vaizdo įrašą ir(ar) vaizdo fotonuotrauką ir(ar) kitą informaciją apie vaizdo įraše esančius asmens duomenis, kai tokiame įraše yra užfiksuotas ne tik jis, bet ir tretieji asmenys, prašyme turi būti nurodytas prašomų pateikti (parodyti) duomenų tikslas, teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis, apytikslis laikas, kada prašoma pateikti informacija (duomenys) vaizdo kameromis galėjo būti užfiksuota. Bendrovė netenkina asmenų (duomenų subjektų) prašymų pateikti tokius duomenis, jei tokie prašymai yra nepagrįsti, taip pat jei tokiems duomenims pateikti nėra pagrindo.

 

 

 

 

 

Reikia pagalbos?

Klientų aptarnavimo linija
darbo dienomis 10-20 val:
8 658 20 000
  •  Naujų klientų registravimas?
  •  Užsakymų priėmimas
  •  Informacija apie sąskaitas
  •  Pagalba kitais klausimais